خدماتشبكه‎های آبياری و زهكشی

شبكه‎های آبياری و زهكشی

تعدادي از مجربترين كارشناسان انجام خدمات مهندسي در مراحل شناسايي ، توجيهي ، تفصيلي ، نظارت بر اجرا ، نگهداري و بهره برداري در پروژه هاي مربوط به شبكه هاي آبياري و زهكشي پروژه هاي ذيل را به عهده دارند:

  • طراحي شبكه آبياري و زهكشي
  • تاسيسات توزيع و انتقال آب
  • بندهاي انحرافي و تاسيسات وابسته
  • ايستگاه هاي پمپاژ و خطوط انتقال
  • تغذيه مصنوعي
  • مطالعات تامين آب
  • مطالعات تفصيلي و نيمه تفصيلي آبهاي زيرزميني