خدماتتاسيسات آب و فاضلاب

تاسيسات آب و فاضلاب

اين مشاور خدمات مهندسي از مرحله شناخت تا نظارت بر اجرا در فعاليتهاي مرتبط با شبكه هاي فاضلاب و آبهاي سطحي شهري و آبرساني شهري را در زمينه پروژه هاي ذيل انجام مي دهد:
  • خطوط انتقال و شبكه هاي توزيع آب
  • تلمبه خانه هاي آب و فاضلاب  
  • مخازن ذخيره زميني و هوايي آب
  • شبكه هاي جمع آوري و خطوط انتقال فاضلاب
  • شبكه هاي جمع آوري روان آبهاي سطحي
  • تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب