پروژه‎هاپروژه‎ها

پروژه‎ها

مطالعات مرحله اول و دوم طرحهای ساماندهی رودخانه
ردیف نام و مشخصات طرح مرحله مطالعات كارفرما تاریخ
شروع و پایان
1 ساماندهی و تعیین حد بستر و حریم رودخانه مند (45 کیلومتر) 1و2 آب منطقه ای بوشهر 83-81
2 ساماندهی و تعیین حد بستر و حریم رودخانه آه (30 کیلومتر) 1 آب منطقه ای تهران 83-81
3 فوری اضطراری کنترل سیل حوضه آبریز گرگانرود (60کیلومتر) 1و2 آب منطقه ای گلستان 83-82
4 ساماندهی رودخانه الند (65کیلومتر) 1و2 آب منطقه ای آذربایجان غربی 85-83
5 فوری اضطراری تثبیت بستر رودخانه تالار (30کیلومتر) 1و2 آب منطقه ای مازندران 84-83
6 تثبیت رودخانه دالکی در محل كانال سرقنات (10کیلومتر) 1و2 آب منطقه ای بوشهر 83-83
7 حفاظت چاههای فلمن در حاشیه رودخانه گاماسیاب (18 کیلومتر) 1و2 شركت ساختمانی عمراب 85-84
8 تهیه راهنمای روشهای مهار رسوب (طرح استاندارد آب ) تحقیقاتی شركت مدیریت منابع آب ایران 88-85
9 ساماندهی رودخانه گرمی‌چای(40کیلومتر) 1 آب منطقه ای آذربایجان شرقی 88-85
10 تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌های دماوند(180 کیلومتر) 1 آب منطقه ای تهران 88-85
11 تکمیل و بازنگری پروژه‌های خسارت دیده ناشی از سیل گلستان (18کیلومتر) 2 آب منطقه ای گلستان 85-85
12 تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌های دوغ، خرمالو و چل‌چای(190کیلومتر ) 1 آب منطقه ای گلستان 88-86
13 ساماندهی سواحل رودخانه كارون و دز 1و2 سازمان آب و برق خوزستان و
ساز آب پردازان
89-86
14 تعیین حد بستر و حریم رودخانه بازار(18 کیلومتر) 1 آب منطقه ای قزوین 87-87
15 ساماندهی رودخانه‌های دوغ، خرمالو و چل‌چای(190 کیلومتر) 2 آب منطقه ای گلستان 87-85
16 ساماندهی رودخانه چل‌چای در محدوده شهر مینودشت (13 کیلومتر) 2 آب منطقه ای گلستان 88-88
17 تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌های سرکلاته، غاز محله، بالاجاده، میاندره و شموشک(85 کیلومتر) 1 آب منطقه ای گلستان 89-88
18 تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌های بندرگز ( 55 کیلومتر) 1 آب منطقه ای گلستان 89-88
19 ساماندهی و تعیین حد بستر و حریم رودخانه کوهرنگ ـ صمصامی(60 کیلومتر) 1و2 آب منطقه ای
چهارمحال و بختیاری
90-88
20 ساماندهی رودخانه شاهرود ( 35 كیلومتر ) 2 آب منطقه ای قزوین 89-89
21 تهیه راهنمای پادسیل سازی (طرح استاندارد آب ) تحقیقاتی شركت مدیریت منابع آب ایران 91-89
22 تعیین حد بستر و حریم و آزاد سازی رودخانه های استان آذربایجان شرقی( 280 كیلومتر ) 1 آب منطقه ای آذربایجان شرقی 89-88
23 آبخیزداری و ساماندهی رودخانه منج مشرف به نیروگاه سد كارون 4   ( 17000 هكتار وسعت حوزه آبریز + 30 كیلومتر طول رودخانه ) 1و2 شركت توسعه منابع آب و نیروی ایران 91-89
24 زیبا سازی و ساماندهی رودخانه كن در شهر تهران(3 كیلومتر) 1 شهرداری منطقه 18تهران 89-89
25 زیبا سازی و ساماندهی رودخانه مردق چای در شهر ملكان             (5 كیلومتر) 1و2 آب منطقه ای آذربایجان شرقی 89-89
26 ساماندهی و تعیین حد بستر و حریم رودخانه زمكان(64 كیلومتر) 1 آب منطقه ای كرمانشاه 89-89
27 ساماندهی و تعیین حد بستر و حریم چهار رودخانه استان كردستان    (110 كیلومتر) 1 آب منطقه ای كردستان 89-89
28 مطالعات مرحله دوم طرح فوری اضطراری ترمیم سیل بند ساحل راست رودخانه مند 2 آب منطقه ای بوشهر 91
29 مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه اروند و نهر خین              ( 108 كیلومتر) 1 سازمان آب و برق خوزستان 91
30 مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه های زهره، كوپال، صیدون و مسیلهای آب امیری،آب خروار و كره سیاه ( 215 كیلومتر) 1 سازمان آب و برق خوزستان 91
31 مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله دوم ساماندهی رودخانه های شهرستان فارسان - كوهرنگ(28 كیلومتر) 1 آب منطقه ­ای چهارمحال و بختیاری 91-90


نظارت عالیه و كارگاهی عملیات اجرایی طرحهای ساماندهی رودخانه
ردیف نام و مشخصات طرح مرحله مطالعات كارفرما تاریخ
شروع و پایان
32 نظارت عالیه و كارگاهی بر عملیات اجرایی فوری اضطراری کنترل سیل حوضه آبریز گرگانرود 3 آب منطقه ای گلستان 84-83
33 نظارت عالیه و كارگاهی بر عملیات اجرایی تثبیت رودخانه دالکی در محل كانال سرقنات(10کیلومتر) 3 آب منطقه ای بوشهر 84-83
34 نظارت عالیه و كارگاهی بر عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه مند (45 کیلومتر) 3 آب منطقه ای بوشهر 86-85
35 نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات اجرایی پروژه‌های خسارت دیده ناشی از سیل گلستان 
(18 کیلومتر)
3 آب منطقه ای گلستان 86-86
36 نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه‌های دوغ، خرمالو و چل‌چای (190کیلومتر) 3 آب منطقه ای گلستان 88-86
37 نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه‌های کلاله، گنبد، مینودشت، آزادشهر و رامیان(10سایت) 3 آب منطقه ای گلستان 88-87
38 نظارت عالیه و كارگاهی برعملیات اجرایی ساماندهی رودخانه ­های داخلی استان آذربایجان شرقی   (120كیلومتر) 3 آب منطقه ای آذربایجان شرقی 91-89
39 نظارت عالیه و كارگاهی بر عملیات اجرایی طرحهای ساماندهی رودخانه های استان گلستان ( 4كیلومتر )‌ 3 آب منطقه ای گلستان 92-91
40 نظارت عالیه و كارگاهی فوری اضطراری ترمیم سیل بند ساحل راست رودخانه مند  (روستای درویشی - كیلومتر 3) 3 آب منطقه ای بوشهر 91
41 نظارت عالیه و كارگاهی ساماندهی رودخانه كرخه، رودخانه دز و رودخانه بالارود (5 كیلومتر) 3 سازمان آب و برق خوزستان 92-91
42 مرحله سوم نظارت بر عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه های ایلقناچای، شهرچای، حاجیلرچای، مردق چای و پروژه روپرگذاری رودخانه های استان       ( 6 كیلومتر) 3 آب منطقه ای آذربایجان شرقی 91-90
43 نظارت عالیه و كارگاهی بر اجرای عملیات ساماندهی در رودخانه های الند و قره سو (5/2 كیلومتر) 3 آب منطقه ­ای آذربایجان غربی 91-90


آب و فاضلاب
ردیف نام و مشخصات طرح مرحله مطالعات كارفرما تاریخ
شروع و پایان
44 تامین آب فرخشهر 1 آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری 83-82
45 انتقال آب نظرآباد کرج 1 آب منطقه ای تهران 87-84
46 انتقال آب چاله ترخان شهرری 2 آب منطقه ای تهران 84-84
47 انتقال آب شرق کردان 2 آب منطقه ای تهران 84-84
48 جمع‌آوری آب‌های سطحی شهرک شمس‌آباد 1و2 شهرك های صنعتی تهران 87-87
49 تامین آب دشت فیروزه 1 شركت عمران ایرانیان 88-88
50 آبرسانی از چاه های كاردنه  2و3 آب منطقه ای بوشهر 88-89
51 ایستگاه پمپاژ و آبرسانی به منطقه میرآقا 1و2 جهاد كشاورزی لرستان 89-89


سد سازی
ردیف نام و مشخصات طرح مرحله مطالعات كارفرما تاریخ
شروع و پایان
52 تغذیه مصنوعی گلهر 1و2 آب منطقه ای بوشهر 83-83
53 تغذیه مصنوعی سولک 1و2 آب منطقه ای بوشهر 83-83
54 نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات اجرایی تغذیه مصنوعی گلهر (آبراهه لاور) 3 آب منطقه ای بوشهر 85-83
55 نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات اجرایی تغذیه مصنوعی سولك 3 آب منطقه ای بوشهر 85-84


مطالعات مرحله اول و دوم طرحهای آبیاری و زهكشی
ردیف نام و مشخصات طرح مرحله مطالعات كارفرما تاریخ
شروع و پایان
56 تغذیه مصنوعی جونگ، چاه مبارک و بردخون 1و2 آب منطقه ای بوشهر 83-82
57 بندهای انحرافی و کانال انتقال آب روستاهای رازین، حقانیه و زمان‌آباد 1و2 آب منطقه ای مركزی 84-82
58 تغذیه مصنوعی چاه‌تلخ و مستحون 1و2 آب منطقه ای بوشهر 83-82
59 تغذیه مصنوعی تنگ‌خون و تنگ‌آبریز 1و2 آب منطقه ای بوشهر 83-82
60 بیلان آب زیرزمینی منطقه خائیز اهرم 1 آب منطقه ای بوشهر 83-82
61 تغذیه مصنوعی هرمیک 1و2 آب منطقه ای بوشهر 83-83
62  تغذیه مصنوعی دشت‌های ساوه و خمین 1 آب منطقه ای مركزی 86-83
63 تغذیه مصنوعی دشت محلات 1 آب منطقه ای مركزی 86-83
64 تغذیه مصنوعی شنبه 2 آب منطقه ای بوشهر 84-84
65 تغذیه مصنوعی جونگ ترمیمی 2 آب منطقه ای بوشهر 84-84
66 توسعه و بهره برداری منابع آب منطقه چال چنار 1 جهاد كشاورزی لرستان 87-85
67 توسعه و بهره برداری منابع آب منطقه خلیل اباد 1 جهاد كشاورزی لرستان 87-85
68 بند انحرافی نهرنو (آستانه) 1و2 آب منطقه ای مركزی 87-86
69 منابع آب زیرزمینی دشت پلنگ 1 آب منطقه ای بوشهر 87-86
70 منابع آب زیرزمینی دشت چاهگاه 1 آب منطقه ای بوشهر 87-86
71 پتانسیل یابی كشاورزی و منابع آب كانون احمد فداله دزفول 1 جهادكشاورزی خوزستان 88-87
72 نظام بهره برداری و توسعه  منابع آب و كشاورزی منطقه چال چنار 1 جهاد كشاورزی لرستان 88-87
73 تعادل بخشی بیلان آب زیرزمینی در دشت بوشکان 1 آب منطقه ای بوشهر 88-89
74 تغذیه مصنوعی دشت ساوه 2 آب منطقه ای مركزی 89-88
75 تهیه منحنی­های هم دما و همباران در سطح استان آذربایجان شرقی 1 آب منطقه ای آذربایجان شرقی 90-89
76 مطالعات اجتماعی و مشاركتهای مردمی پروژه كانال انتقال آب حصاربن فیروزكوه 1 آب منطقه ای تهران 91
77 مطالعات توسعه منابع آب دره آبداری دیلم 1 آب منطقه ای بوشهر 90
78 مطالعات مرحله اول ودوم بند انحرافی زردبند - رودخانه جاجرود 1و2 شهرداری منطقه 4 تهران 90


نظارت عالیه و كارگاهی عملیات اجرایی طرحهای آبیاری و زهكشی
ردیف نام و مشخصات طرح مرحله مطالعات كارفرما تاریخ
شروع و پایان
79 نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات  اجرایی تغذیه مصنوعی بوشکان 3 آب منطقه ای بوشهر 83-82
80 نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات  اجرایی تغذیه مصنوعی جونگ 3 آب منطقه ای بوشهر 84-82
81 نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات  اجرایی تغذیه مصنوعی چاه مبارک 3 آب منطقه ای بوشهر 84-83
82 نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات  اجرایی تغذیه مصنوعی تنگ‌خون 3 آب منطقه ای بوشهر 84-83
83 نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات  اجرایی تغذیه مصنوعی رئیسی کنگان 3 آب منطقه ای بوشهر 83-83
84 نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات  اجرایی زهكش زیرزمینی دشت کلل 3 آب منطقه ای بوشهر 84-83
85 نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات اجرایی تغذیه مصنوعی مستحون در منطقه دشتستان 3 آب منطقه ای بوشهر 84-83
86 نظارت عالیه و کارگاهی عملیات اجرای بند انحرافی و کانال نمیر سیاهبند 3 آب منطقه ای تهران 87-85
87 نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات  اجرایی تغذیه مصنوعی شنبه (ترمیمی) 3 آب منطقه ای بوشهر 86-85
88 نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات اجرایی تغذیه مصنوعی چاه تلخ 3 آب منطقه ای بوشهر 87-86