خدماتمهندسی رودخانه

مهندسی رودخانه

يكي از مهمترين فعاليتهاي شركت مهندسين مشاور آبراه گستر تدبير در زمينه مهندسي رودخانه مي باشدكه اين مهم را با استفاده از كارشناسان مجرب در گرايشهاي فني ذيربط همراه با مدرنترين امكانات نرم افزاري انجام خدمات مختلفي در زمينه طراحي و نظارت پروژه هاي ذيل ارائه مي نمايد:
  • مديريت و كنترل سيلاب
  • تثبيت ديواره هاي رودخانه
  • تعيين حريم و بستر رودخانه و پهنه بندي سيلاب
  • كنترل فرسايش  و رسوب
  • زيبا سازي حاشيه رودخانه در داخل شهرها
  • طراحي سيستم هاي هشدار سيل