اخبارانتخاب آقای مهندس برخوردار در شوراي رسته آب جامعه مشاور

انتخاب آقای مهندس برخوردار در شوراي رسته آب جامعه مشاور

8,033تعداد نمایش:
1392/05/31تاریخ:
آقاي مهندس مهرداد برخوردار( عضو هيئت مديره مهندسين مشاور آبراه گستر تدبير) بعنوان عضو هيئت مديره شوراي رسته آب در جامعه مهندسان مشاور ايران به مدت 2 سال از طرف اعضاي شوراي رسته آب انتخاب شدند. هيئت مديره شركت، انتخاب ايشان را تبريك گفته و برايشان آرزوي موفقت دارند.